وکیل خوب طلاق در مشهد

 

اگر شوهر این شروط دوازده گانه را امضا کرده باشد در صورت رعایت نکردن هر یک از شروط زن با استناد به آنان می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

 

 

طلاق از طرف زن در سه صورت امکان پذیر است  :

   درصورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج و مخاطرات جانی ، مالی ، حیثیتی و غیره برای زن باشد 

  مرد اختیار خود در طلاق دادن زن را به خود زن واگذار می کند تا او بتواند راسا همسر خود را طلاق دهد

اگر شوهر این شروط دوازده گانه را امضا کرده باشد در صورت رعایت نکردن هر یک از شروط زن با استناد به آنان می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند.

 

وکیل طلاق در مشهد

طبق ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد است و صحت آن احتیاج به موافقت زن ندارد و مرد هر زمان که بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد.

 

  

وکیل طلاق از طرف مرد

 

طبق ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد است و صحت آن احتیاج به موافقت زن ندارد و مرد هر زمان که بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد.

 

چنانچه زنی راضی به طلاق نباشد مرد می تواند از ماده 1133 استفاده کند و با نظر مشاور رأی طلاق صادر خواهد شد.

 

 

 
 
 
  
footer logo
  
 
FERESHTEH/EDALAT
 

© Copyright Qode Interactive. This is a part of R.C.C theme.

 

Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1 Instagram.Icon.1