وکیل طلاق توافقی در مشهد

 


نکات کلیدی طلاق

 

 

۱- اگر در دادگاه اثبات شود که شغل زوجه با حیثیت زوجین یا مصلحت خانوادگی او تضاد دارد زوج می تواند مانع از ادامه ی کار زوجه شود .

 

۲- زوج می تواند زوجه را از ادامه ی کار و حرفه یا صنعتی که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زوجه با ان منافات دارد.

 

 

 

وکیل طلاق توافقی در مشهد 09156665431

 

 

نکات کلیدی طلاق

 

۱- اگر در دادگاه اثبات شود که شغل زوجه با حیثیت زوجین یا مصلحت خانوادگی او تضاد دارد زوج می تواند مانع از ادامه ی کار زوجه شود .

 

۲- زوج می تواند زوجه را از ادامه ی کار و حرفه یا صنعتی که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زوجه با ان منافات دارد.

 

منع کند چه ان کار مستمر باشد چه موقت یا دولتی یا خصوصی .

 

۳- اگر زوجه از همسر خود تمکین نکند زوج می تواند حق قانونی نفقه را از همسرش ساقط کند.

 

۴- یکی از حقوقی که پدر نمی تواند از فرزندان خود ساقط کند نفقه ی فرزندان است که تکلیف پدر می باشد .

 

۵- اگر در ازدواج موقت اثبات شود که عسر و حرج رخ داده است دادگاه زوج را مجبور به بذل مدت می کند

 

و در صورتی که میسر نشودن حکمِ به انحلال زوجیّت را صادر می کند.

 

۶- حق حضانت فرزندان برعهده پدر و پدر بزرگ ها می باشد که قابل اسقاط نیست ولی هر یک از زوجین میتوانند این حقوق را به دیگران واگذار کند .

 

۷- در ازدواج موقت اگر زوجه درخواست نفقه را شرط نکاح قرار داده باشد زوجه می تواند در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی مرد از این شرط تخلف نماید .

 

همچنین می تواند از دادگاه درخواست فسخ نکاح باالزام شوهر به بذل مدت را بنماید.

 

۸- اگر فی ما بین نکاح دایم و غیر دائم اختلافی حاصل شود اصل بر نکاح دایم می باشد .

 

۹- نکاح موقت یا صیغه ی ۹۹ زمانی است کوتاه که برای مدت معینی واقع شده باشد.

 

۱۰- در نکاح موقت طرفین از یکدیگر ارث نمی برند ، همچنین نفقه در خلال مدت زوجیت به انها تعلق نمی گیرد مگر شرط کرده باشند .

 

۱۱- تهیه وسایل زندگی در شأن همسر برای زندگی مشترک توسط مرد باید رخ دهد تا زن از مرد تمکین کند .

 

۱۲- تدلیس در ازدواج یعنی مخفی کردن بیماری یا عیوب زن و مرد از هم در قبل از ازدواج که در ازدواج نمایان می شود

 

در این حالت مرد یا زن می توانند بعنوان تقاضای فسخِ نکاح نماید.

 

۱۳- الزام زن به ایفا کردن وظایف زناشویی تمکین گوییم .

 

۱۴- اگر خانمی پیش از صدور احکام الزام به تمکین بازگردد به منزل مشترک آنگاه دعوی مرد بر تمکین مردود بوده و زوجه مستحق گرفتن نفقه خواهد بود.

 

۱۵- نشوز یعنی زن بدون اذن شوهر منزل را ترک کند .

 

۱۶- اگر زوج همسر خود را به زور از منزل مشترک بیرون کند و اجازه ندهد که مراجعت کند فرد نمی تواند از پرداخت نمودن نفقه تخلف کند .

 

۱۷- به تمام نیازهای متناسب و متعارف با وضعیت زن نفقه گوییم مانند لباس ، خوراک،اساسیه ی منزل و تمام هزینه دارو درمان .

 

۱۸- زوجه به موجب دادخواستی می تواند از دادگاه استرداد جهیزیه خود را مطالبه کند و برای اثبات نمودن کلیه ی اقلام جهیزیه که به امضا زوج رسیده باشد

 

و به شهادت شهود یا اقرار شوهر لازم است.

 

۱۹- زوجه با استفاده از حساب های بانکی می تواندبابت مهریه حقوق همسر خود را توقیف کند.

 

۲۰-در صورتی که مرد توان بر پرداخت یک جای مهریه را نداشته باشد می تواند دادخواست تقسیط مهریه را به دادگاه ارائه دهد .

 

۲۱- با توجه به اوضاع مرد ، شهادت شهود ، تحقیقات محلی و نظریه کارشناسان رسمی میزان توان برای پرداخت توسط مرد مشخص می گردد.

 

۲۲- طرح شکواییه بر علیه سایرین با عنوان این موضوع دخالت در زندگی مشترک مقدور نیست مگردخالت موضوع خاصی تحت عنوان جرم داشته باشد.

 

۲۳- اگر هر یک از زوجین در امور خانواده در محلی خاص طرح دعوی داده باشد دادگاه دادخواست در ابتدا به آن داده شده است، اختیار کامل رسیدگی را دارد.

 

۲۴- زن می تواند در محل سکونت خودش دعوی اقامه کند.

 

۲۵- چنانچه انتقال اموال از سوی مرد صورت بگیرد پس از مطالبه ی مهریه وفرار از دین اگر باشد، قابلیت ابطال دارد .

 

۲۶ – زوجه برای مطالبه مهریه خود می تواند  به دادگاهی رجوع کند که عقد نکاح درآن واقع شده است .

 

۲۷- اگر مهریه زوجه از جمله اموال غیر منقول باشد، زوجه ناگزیر است به دادگاهی مراجعه کند که مال غیر منقول در حوزه آن قرار داشته باشد.

 

۲۸- اگر حضانت طفل به مادرش سپرده شود و  پدر از برگرداندن طفل امتناع کند ، مادر طفل توانسته  از راه دادگاه صادر کننده همان حکم قبلی نسبت به استرداد طفل اقدام کند .

 

۲۹- اگر حضانت طفلی به شخصی غیر از پدر و مادر طفل سپرده شود و اگر فردی مانع از اجرای حکم گردد ، دادگاه مورد نظر والدین  را ملزم می کند تا طفل را بر گردانند

 

و اگر ممانعت نمایند آنها را تا اجرای حکم به حبس محکوم می کند.

 

۳۰- یکی از از مصادیق تحقق وکالت در طلاق زوجهعمل وازکتومی غیر قابل برگشت با تشخیص پزشک معتمد قانونی می باشد اگر ناباروری دایمی باشد .

 

۳۱- شوهر اگر به اجبار خانم خود را به خانه اش ببرد، عمل شوهر سرقت یا آدم ربایی نیست.

 

۳۲- اگر زن ایرانی با تبعه خارجی بخواهد ازدواج کند باید از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران کسب اجازه کند .

 

۳۳- یکی از موارد ممنوعه در ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان می باشد.

 

۳۴- اگر تبعه خارجی بدون کسب اجازه با زن ایرانی بخواهد ازدواج کند مشمول حبس از 1 تا 3 سال می شود.

 

۳۵- اثبات نمودن رابطه فرزندی ، اعلام کردن واقعه ی فوت یا رفع نمودن آنها در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد .

 

۳۶- تغییر دادن نامهای غیر ممنوعه و تغییر دادن نامها از حیث هر جنسی در صلاحیت دادگاه می باشد .

 

۳۷- تغییردادن  نام ممنوع از طریق هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال صورت می گیرد .

 

۳۸- هیچگاه زوج نمی تواند به تبعیت زوجه نام خانوادگی خود را تغییر دهد .

 

۳۹- زوجه می تواند از نام خانوادگی همسر تا زمانی که در زوج در قید حیات است استفاده کند .

 

۴۰- یکی از دیون عند المطالبه مهریه است حتی مهریه زوجه در دریافت سهم الارث بر سایر وارث مقدم می باشد .

 

۴۱- اگر مهریه زوجه به اندازه یا بیشتر از اموال متوفی باشد ، تمام سهم ارث به زوجه تعلق می گیرد حتی اگر وارث سهمی نبرند.

 

۴۲- زوجه می تواند مهریه خود را از دفتر ازدواجی که در آن عقد به ثبت رسیده و یا دادگاه مطالبه نماید .

 

۳۴- اگر یک تبعه خارجی با زن ایرانی بدون اجازه ازدواج کند ، محکوم به حبس از یک تا سه سال زندان خواهد شد.

 

۳۵- اثبات رابطه فرزندی ، اصلاح شناسنامه ، اعلام کردن هر واقعه ی فوتی از صلاحیت های دادگاه عمومی می باشد .

 

۳۶- رسیدگی کردن به تغییر نام از حیث جنسیت از ( زن به مرد)  نامهای غیر ممنوعه در صلاحیت دادگاه است.

 

۳۷- برای درخواست نمودن تغییردر نامهای ممنوعه از صلاحیت های هیأت حل اختلاف در اداره ی ثبت احوال مربوطه است .

 

۳۸- اگر زوج بخواهد بتبعیت از زوجه نام خانوادگی خود را تغییر دهد این امر امکان پذیر نیست.

 

۳۹- زوجه می تواند نام خانوادگی همسر خود را تازمانی که در قید زوجیت زوج است برای خود استفاده نماید .

 

۴۰- یکی از دیون عندالمطالبه مهریه است و زوجه شخص متوفی در دریافت نمودن سهم الارث بر سایر وارث حق تقدم دارد .

 

۴۱- اگر مهریه زوجه معادل یا حتی بیشتر ازکل اموال متوفی باشد، تمام سهم الارث به زوجه تعلق و سایر وارث سهمی تعلق نمی گیرد.

 

۴۲- زوجه می تواند برای دریافت نمودن تمام مهریه خود به  دایره ی اجرای ثبت مستقل از اداره ثبت محل وقوع ازدواج و یا دفتر ازدواجی که در آن عقد ازدواج به ثبت رسیده

 

است تقاضای صدور اجراییه نماید.

 

۴۳- اگر ادامه ی زندگی برای زوجه با مشقت همراه باشد و غیر قابل تحمل باشد می گوییم عسر و حرج رخ داده است .

 

۴۴-یکی از مواردی که زن میتواند به عنوان عسروحرج از شوهرش طلاق بگیرد ، اعتیاد است .

 

۴۵- هرگاه خود زوج قصد طلاق زوجه را داشته باشد باید تمام مهریه زوجه بعلاوه اجرت المثل ایام زندگی مشترک همچنین نصف دارایی زوج و نفقه دوران عده زوجه را باید

 

بپردازد . 

 

۴۶- از مواردی که موجب فسخِ نکاح و طلاق زوجه می گردد نازایی زوجه است .

 

۴۷- دختر باکره می بایستی با اجازه جد پدری و  یا پدر باشد.

 

۴۸- زوجه می تواند به شرطی که طلاق به درخواست زوج بوده باشد و ناشی از تخلفات زوجه از ایفا نمودن وظایف همسری و بد رفتاری وی نباشد تقاضای اجرت المثل کند .

 

۴۹- اگر زوج فوت کند زوجه نمی تواند تقاضای اجرت المثل کند .

 

۵۰- اگر هر یک از زوجین برای نکاح طرف مقابل رابه خصوصیاتی فریب بفریبد، هر کدام می توانندهم رسیدگی کیفری و هم تقاضای فسخ نکاح و هم مطالبه خسارت نمایند .

 

۵۱- در صورت امتناع زوجه از وظایف زوجیت زوجه مستحق نفقه نیست  و اگر عدم تمکین زوجه عذر موجهی داشته باشد مستحق نفقه است .

 

۵۲- همچنین زن می تواند نفقه ایام زوجیت خود را از زوج در صورتی که اموالی داشته باشد مطالبه کند .

 

۵۳- افراد با استناد روانپزشکی قانونی و نظریه پزشکی و همچنین اجازه از دادگاه اجازه تغییر جنسیت با دریافت حکم ، شناسنامه خود بگیرند  .

 

۵۴- در صورتیکه فسخ نکاح از سوی دختر باکره رخ دهد آن زوجه مستحق مهریه نیست مگر زوج ناتوانی جنسی داشته باشد که نصف مهریه به فرد مورد نظرتعلق می گیرد.

 

© کلیه حقوق سایت برای دپارتمان اینترنتی فرشته عدالت محفوظ است. 1397