وکیل طلاق در مشهد

طبق ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد است و صحت آن احتیاج به موافقت زن ندارد و مرد هر زمان که بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد.

 

  

وکیل طلاق از طرف مرد

 

طبق ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد است و صحت آن احتیاج به موافقت زن ندارد و مرد هر زمان که بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد.

 

چنانچه زنی راضی به طلاق نباشد مرد می تواند از ماده 1133 استفاده کند و با نظر مشاور رأی طلاق صادر خواهد شد.

 

 

وکیل طلاق در مشهد

 

وکیل طلاق از طرف مرد

 

طبق ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد است و صحت آن احتیاج به موافقت زن ندارد و مرد هر زمان که بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد.

 

چنانچه زنی راضی به طلاق نباشد مرد می تواند از ماده 1133 استفاده کند و با نظر مشاور رأی طلاق صادر خواهد شد.

 

مراحل و شرایط درخواست طلاق از طرف مرد

 

هرگاه زوج بخواهد زن خود را طلاق بدهد طلاق از طرف مرد ، ابتدا باید دادخواستی مبنی بر درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوجه تنظیم نماید

و به هر یک از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران و مراکز استانها و در سایر نقاط کشور به دادگاه های خانواده ذیصلاح مراجعه و بعد از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل

جلسه و تعیین تکلیف نسبت به مطالبات مالی زن، گواهی عدم امکان سازش را دریافت نماید.

که اعتبار این گواهی مدت 3 ماه از تاریخ قطعیت آن می باشد که در صورت انقضاء مدت 3 ماه ، گواهی مربوطه از اعتبار ساقط می گردد.

اجرای صیغه طلاق مطابق با تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه و جهیزیه زوجه ) بصورت نقد می باشد .

 شرایط طلاق در ماده 1133 قانون مدنی چنین تعریف شده که مرد هروقت که بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد. البته بعد از پرداختن کلیه حق و حقوق مالی زوجه.

طلاق از طرف مرد به صورت غیابی

 همان تشریفات را لازم دارد و باید ثابت کند که زن به هیچ وجه آدرس وی شناسائی نشده و با روزنامه محلی یا کثیرالانتشار آگهی داده شود و سپس رأی غیابی با حق واخواهی و

تجدیدنظر در مهلت قانونی برای زن وجود دارد.

شرط تصنیف دارایی

اگر طلاق از طرف مرد باشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با

او بدست آورده یا معادل آنرا بپردازد .

مدارک لازم برای طلاق از طرف مرد

1- اصل سند ازدواج یا رونوشت آن

2-  اصل شناسنامه مرد
3-   کپی کارت ملی مرد

مهریه در طلاق از طرف مرد

 وکیل خوب در مشهد 09156665431

اگر طلاق از طرف مرد باشد ، مکلف است مهریه را با سایر مطالبات یکجا به زن بپردازد.

اگر زوج تمکن مالی نداشته باشد، میتواند تقاضای اعسار و تقسیط از دادگاه کند. بدون مهریه زن را نمی توان طلاق داد مگر با توافق زن و یا اینکه فریب در ازدواج حاصل شده

باشد. اگر طلاق از طرف مرد باشد  و ملائت نداشته باشد با شهادت سه نفر شاهد و تنظیم استشهادیه میتواند اعسار خود را ثابت نماید و مهریه را به صورت اقساطی پرداخت کند.

اعسار و تقسیط مهریه در زمانی صورت میگیرد که مرد بخواهد زن خود را طلاق بدهد و با توجه به عدم ملائت خود با معرفی سه نفر شهود و استشهاد محلی و گواهی حقوق یا

درآمد مهریه را از طریق دادگاه تقسیط کند. در صورتی که اعسار مرد ثابت شود قاضی دادگاه با توجه به شرایط وی نحوه پرداخت را مشخص می نماید. اگر مرد قصد طلاق دختر

باکره را داشته باشد نصف مهریه (هر مقدار که باشد) به همان دختر تعلق میگیرد.

 

شرایط پرداخت نفقه  و اجرت المثل  در طلاق از طرف مرد

 

نفقه تا زمان عده تا بعد از صدور حکم طلاق از طرف مرد که معمولاً 100 روز است به عهده مرد است مگر توافق دیگری بین زوجین حاصل شده باشد یا برحسب مورد زوجه

باکره باشد و یا موارد دیگری که مستحق نفقه نباشد.

اجرت المثل ایام زوجیت از طرف مرد چنین محاسبه میشود که از زمان ازدواج تا طلاق سنوات زندگی مشترک مشخص میشود و هر ساله طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری

برحسب میزان دارائی زوج- وضعیت زوجه- تعداد فرزندان و سبک زندگی زوجین و از تاریخ عقد تا طلاق تعیین میشود.

مزایای استفاده از وکیل در طلاق از طرف مرد

 

الف-در جلسه های داوری نیازی به حضور مرد نیست.


ب-نحوه پرداخت حقوق زن را می تواند به وکیل واگذار کند.


ج-اجرای طلاق بدون حضور مرد و توسط وکیل انجام می شود


د- در هیچ مرحله ای نیازی به حضور مرد در دادگاه نیست.

 

حضانت فرزند در طلاق از طرف مرد

در طلاق از طرف مرد ، حضانت فرزند ذکور تا سن 7 سالگی با مادر و سن 7 تا 15 سال قمری با پدر و سپس فرزند پسر اگر به 15 سال قمری رسید حق انتخاب را دارد

و فرزند دختر تا 7 سالگی با مادر تا سن 9 سال قمری با پدر و بعد از 9 سال قمری حق انتخاب با دختر است مگر قانون یا توافق زوجین به نحوی دیگر باشد.

در صورتیکه بین زوجین توافقی برای حضانت حاصل نشود که البته قانون حق تقدم را در این راستا به زوجین اعطاء نموده است ، اما فرزندان ذکور و مونث تا 7 سالگی حضانت

آنان با مادر و سپس دختر که به سن 9 سال قمری رسید حق انتخاب با او خواهد بود که پدر یا مادر را انتخاب کند .

بین 7 تا 9 سال حضانت دختر به عهده پدر است و در رابطه با فرزند ذکور بعد از 7 سالگی تا 15 سال قمری فرزند ذکور حضانت وی به عهده پدر است و سپس تا 18 سالگی

و تا پایان تحصیلات عالیه هزینه ها به عهده پدر است مگر توافق زوجین به نحو دیگری باشد.

© کلیه حقوق سایت برای دپارتمان اینترنتی فرشته عدالت محفوظ است. 1397